tel: (71) 759 2080, gsm: (600) 855 933, email: , skype: teleoperatorcom

Definicje użytych sformułowań w regulaminach
•    Administrator Lokalny – Użytkownik posiadający możliwość administrowania i zarządzania Projektem poprzez korzystanie z modułu Aplikacji Administracyjnej; Funkcja ta jest dostępna w wersji profesjonalnej systemu (nie w wersji starter)
•    Aplikacja Administracyjna – dostępne dla Administratora Lokalnego po zalogowaniu się, miejsce w Serwisie w ramach Profilu, w którym ma on możliwość administrowania i zarządzania Projektem;
•    Awaria – nieprzewidziana i nieuprzedzona przerwa w działaniu Systemu i/lub Programu;
•    Baza Danych – aplikacja, w której są zawarte dane o klientach oraz zdarzeniach raportowanych przez Użytkowników, gromadzone w ramach Profilu, w tym także dane osobowe, umożliwiające Użytkownikowi ich przeglądanie i analizowanie w ramach Programu;
•    Baza Danych Firm – baza danych podmiotów, prowadzona przez Operatora i udostępniona Użytkownikom w ramach Serwisu;
•    Chmura Sprzedażowa – moduł w Programie, umożliwiający Firmie publikowanie Produktów umieszczonych uprzednio w module Produkty, które mogą być oferowane Odbiorcom za pośrednictwem Handlowców, za co Handlowcy otrzymują Prowizję. Proces Sprzedaży w Chmurze uznaje się za rozpoczęty po tym, jak przynajmniej jedna osoba wybierze produkt do sprzedaży (wyboru produktu dokonuje Handlowiec w ramach Serwisu)
•    Dane – informacje wprowadzone do Systemu przez Użytkownika w związku z używaniem Programu;
•    Dokumentacja – instrukcje obsługi Programu, udostępniona dla każdego Użytkownika w formie elektronicznej (w formacie HTML) na stronie internetowej systemu Teleoperator.com;
•    Firma – Użytkownik, który zarejestrował się pod Profilem Firmy, w ramach którego otrzymuje możliwość korzystania z Systemu dla celów sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
•    Handlowiec – Użytkownik, który zarejestrował się pod Profilem Handlowiec , w ramach którego może polecać System Teleoperator.com, innym Użytkownikom oraz pośredniczyć w sprzedaży Produktów umieszczonych w module Chmura Sprzedażowa. Handlowiec może otrzymać prowizję za ww. czynności, zgodnie z Regulaminem Systemu Teleoperator.com oraz serwisów towarzyszących.
•    Klient – osoba fizyczna lub inny podmiot wskazany przez Użytkownika do korzystania z Programu, poprzez zaproszenie/polecenie Klientowi usługi Teleoperator.com
•    Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i Usług w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
•    Odbiorca – firma z Bazy Danych Firm, z którą Handlowiec może się skontaktować w celu zaoferowania Produktu umieszczonego w module Chmura Sprzedażowa.
•    Operator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwisem, tj. spółka INFOCON sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska;
•    Opis produktu – opis indywidualizujący Produkt w module Chmura Sprzedażowa, zawierający obligatoryjnie elementy określone § 9 ust. 3 Regulaminu.
•    Pakiet – wybrana przez Użytkownika liczba Tokenów, dostępna po dokonaniu zapłaty kwoty określonej w ramach Serwisu.
•    Portfel – dostępne dla każdego Użytkownika miejsce w Systemie, w ramach Profilu, w którym ma on możliwość gromadzenia Tokenów. Zasilenie Portfela następuje po wniesieniu przez Użytkownika wpłaty środków, za pośrednictwem przelewu bankowego;
•    Portmonetka – dostępne dla każdego Użytkownika miejsce w Systemie, w ramach Profilu, obrazujące rodzaj i ilość Usług zakupionych przez Użytkownika;
•    Panel Administracyjny Struktury – miejsce w Serwisie w ramach Profilu Handlowca, w którym pokazywany jest aktualny schemat Struktury Sprzedażowej (kto się zarejestrował) oraz aktualne saldo Handlowca (stan Portfela, wysokość Prowizji naliczonej w ramach Struktury);
•    Poziom 0 – Poziom Handlowca;
•    Poziom 1 – Poziom w Strukturze Handlowca, na którym znajdują się Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie wskutek rekomendacji Handlowca;
•    Poziom 2 – Poziom w Strukturze Handlowca, na którym znajdują się Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie wskutek Użytkownika z Poziomu 1 danej Struktury Handlowca;
•    Poziom N – dowolny Poziom w Strukturze Handlowca, na którym znajdują się Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie wskutek Użytkownika z Poziomu N-1 danej Struktury Handlowca.
 


•    Proces sprzedaży – procedura określona w § 9 Regulaminu
•    Proces weryfikacji - procedura określona w § 10 Regulaminu
•    Produkt – towar lub usługa, którego oferta sprzedaży lub świadczenia została umieszczona w module Lista Produktów i/lub module Chmura Sprzedażowa.
•    Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów charakteryzujących osobę danego Użytkownika, zawierający m. in. adres e-mail i inne informacje, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu w trakcie rejestracji oraz w okresie korzystania z Serwisu. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik dokonuje wyboru jednego z Profili: Firma, Handlowiec;
•    Projekt – instancja Bazy Danych używana przez Użytkownika, w którym rejestrowane są wszystkie zdarzenia oraz nowe rekordy podmiotów. Projekt jest zarządzany przez Administratora Lokalnego w przypadku Systemu linii Profesjonalnej, lub przez Operatora w przypadku Systemu Mini lub Starter
•    Program –  program komputerowy „Teleoperator.com” pozwalający na pracę w trybie online, udostępniony przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Program jest udostępniany w postaci kodu wynikowego wraz z Dokumentacją oraz aktualizacjami. Autorskie prawa majątkowe do Programu, Dokumentacji oraz aktualizacji przysługują Operatorowi, a  korzystanie z nich przez Użytkownika odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie;  Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronie Serwisu;
•    Program Prowizyjny – reguły wypłat prowizji za polecanie systemu Teleoperator.com przez Handlowców i/lub za doprowadzenie do Transakcji przez Handlowców  w ramach modułu Chmura Sprzedażowa.
•    Prowizja – kwota naliczana przez Operatora dla Handlowca, w związku z:
a)    rejestracją i zakupem Usługi przez Użytkowników, którzy wskutek rekomendacji Serwisu przez Handlowca lub innych Użytkowników ze Struktury Sprzedażowej Handlowca dokonali rejestracji w Serwisie i nabyli co najmniej jedną Usługę świadczoną za pośrednictwem Serwisu. Uprawnienie do Prowizji Handlowiec uzyskuje z chwilą dokonania zapłaty za Usługę przez kolejnego Użytkownika. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty prowizji, o której mowa w punkcie „Prowizja” litera a jest Operator
b)    doprowadzeniem do Transakcji określonej w Opisie Produktu. Uprawnienie do Prowizji Handlowiec uzyskuje z chwilą dokonania pozytywnej weryfikacji (zatwierdzenie) przez Firmę. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty prowizji, o której mowa w punkcie „Prowizja” litera b, jest Firma.
•    Serwer – urządzenie, na którym jest zainstalowany Serwis Teleoperator.com i do którego Użytkownik posiada dostęp za pomocą sieci Internet.
•    Serwis – serwis internetowy Teleoperator.com, znajdujący się pod adresem internetowym https://teleoperator.com, którego właścicielem jest Operator;
•    Serwisy Towarzyszące – Portale prowadzone przez Użytkowników na subdomenach udostępnionych przez Operatora;
•    Starter Free – Program w wersji bezpłatnej (funkcjonalnie zbliżonym do Starter) dla Handlowca, który w związku z rejestracją, zgadza się na aktywne uczestnictwo w Programie Prowizyjnym. Starter Free jest dostępny dla Handlowca przez 7 dni za rejestrację, wskutek rekomendacji, każdego kolejnego Handlowca w Strukturze Sprzedażowej.
•    Struktura – lub Struktura Sprzedażowa - grupa Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie wskutek zarekomendowania go im przez Handlowca. Każdy Handlowiec tworzy własną Strukturę. Struktura może mieć dowolną ilość poziomów;
•    System – Program wraz z urządzeniami (np. Serwer, sprzęt sieciowy) należącymi do Operatora i niezbędnymi do jego funkcjonowania i świadczenia Usług;
•    Tokeny – funkcjonujące w ramach Serwisu jednostki rozliczeniowe nabywane przez Użytkowników odpłatnie, zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora w ramach Serwisu.
•    Transakcja - zawarcie umowy, doprowadzenie do spotkania; dokonanie czynności, za którą Firma przewiduje prowizję, jak np. zawarcie umowy między Firmą a Odbiorcą, przedmiotem której jest nabycie produktu lub usługi w ramach modułu Chmura Sprzedażowa.
•    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i o jego treści, poprzedzającą zasilenie Portfela;
•    Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Operatora na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, poprzedzająca wpłatę przez Użytkownika środków do Portfela, polegająca na zapewnieniu dostępu do Programu i jego funkcjonalności. Podstawą świadczenia Usługi jest zawarcie przez Użytkownika z Operatorem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
•    Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, działające przez uprawnionych przedstawicieli, bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia oraz nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie wyłącznie we własnym imieniu oraz na własną odpowiedzialność i ryzyko.
•    Wpłata – wpłata dokonywana przez Użytkownika tytułem nabycia Usługi Systemu.  Wpłata następuje z chwilą przeniesienia przez Użytkownika środków zgromadzonych w Portfelu do Portmonetki, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Serwisu Teleoperator.com.
•    Zaraportowanie produktu – czynność Użytkownika (Handlowca) rozpoczynająca Proces Weryfikacji, polegająca na wskazaniu Firmy zainteresowanej produktem lub usługą, uprzednio umieszczonej w Chmurze Sprzedażowej. Handlowiec wskazuje firmę , produkt oraz warunki transakcji (cena, ilość, warunki płatności oraz dostawy i inne informacje).
REGULAMIN SERWISU TELEOPERATOR.COM ORAZ SERWISÓW TOWARZYSZĄCYCH
(dalej: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Teleoperator.com oraz serwisy towarzyszące są serwisami internetowymi, których właścicielem jest spółka INFOCON sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerzyńskiej 7 we Wrocławiu (51-416) w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000154585, posiadająca NIP 5213238998, REGON 015453767
2.    Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Teleoperator.com oraz serwisów towarzyszących, a także zasady korzystania z usług elektronicznych świadczonych za jego pośrednictwem przez Operatora.
3.    Nazwy usług i Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 2 DEFINICJE
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, wprowadza się znaczenie wymienionych w nim pojęć zgodnie z listą dostępną na stronie https://teleoperator.com/pl/regulamin-definicje

§ 3 REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.    Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
2.    Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest odpłatne o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej. Ceny Usług podane są przez Operatora w ramach Serwisu, pod adresem https://teleoperator.com/pl/cennik
3.    Do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies”. W celu dokończenia rejestracji, Operator przesyła informację na podany przez Użytkownika adres e-mail.
4.    Warunkiem koniecznym do korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu jest zapoznanie się w całości i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie płatności w sposób określony w §8 Regulaminu, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.
5.    W trakcie procesu rejestracji, należy wybrać Profil Użytkownika. W ramach Serwisu funkcjonują dwa Profile Użytkowników, tj. Profil Firma oraz Profil Handlowiec. Domyślnie dobrany profil podczas rejestracji na https://teleoperator.com/reg oraz https://teleoperator.com/registration-rep to Handlowiec, natomiast domyślnie dobrany profil podczas rejestracji na https://teleoperator.com/registration to Firma.
6.    Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil w Serwisie.

§ 4 ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1.    Umowa zostaje zawarta na warunkach niniejszego Regulaminu, chyba że Użytkownik i Operator dokonali indywidualnych, odmiennych ustaleń w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.    Rozpoczęcie wykonywania Umowy przez Operatora następuje od dnia jej zawarcia, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
3.    W związku z tym, że Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora z dniem zawarcia Umowy, Użytkownikowi, który jest konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zm.).
4.    Umowa ulega rozwiązaniu z dniem upływu okresu ważności Usługi wybranej przez Użytkownika, chyba że Użytkownik, w okresie ważności Usługi nabył kolejną, tę samą bądź inną, Usługę. W tej sytuacji, Umowa ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres ważności tej Usługi.
5.    Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku uznania działań Użytkownika za szkodliwe dla Serwisu lub innych osób z niego korzystających;
b) W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do Profilu, o którym mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, jak i w przypadku usunięcia Profilu Użytkownika, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu.
c) W przypadku istnienia zaległości w zapłacie jakichkolwiek należności należnych Operatorowi od Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym istnienia zaległości należnych na podstawie wcześniejszych umów zawartych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem z tytułu korzystania z Serwisu; przed rozwiązaniem Umowy Operator uprzedzi Użytkownika o zamiarze rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, udzielając Użytkownikowi terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych do zapłaty zaległości
6.    Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku usunięcia przez Użytkownika Profilu w Serwisie. W tej sytuacji, Użytkownik traci Tokeny zgromadzone w związku z korzystaniem z Usługi.
7.    W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora, zgodnie z ust. 5 powyżej, jak i w przypadku automatycznego rozwiązania Umowy, zgodnie z ust. 6 powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu równowartości Tokenów niewykorzystanych przez Użytkownika na dzień rozwiązania Umowy.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1.    W ramach Serwisu, Użytkownik otrzymuje uprawnienie do używania Systemu oraz korzystania z Usług świadczonych przez Operatora.
2.    W celu prawidłowego korzystania z Usług, Operator udostępnia Użytkownikom w ramach Serwisu bezpłatne materiały szkoleniowe.
3.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
4.    Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
5.    Użytkownik zobowiązany jest do wskazania w formularzu rejestracyjnym oraz do aktualizowania w ramach Profilu swoich Danych Osobowych lub danych podmiotu, w imieniu którego rejestruje się w Serwisie.
6.    Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu oraz Usług świadczonych w jego ramach, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu.
7.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe korzystanie z Serwisu oraz za wykorzystywanie Usług świadczonych przez Operatora w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie lub innych Użytkowników jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora z tytułu naruszenia prawa,  zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego czy dóbr osobistych, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Operatora przed takimi roszczeniami. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się wstąpić, jako pozwany w miejsce Operatora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Operatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Operatorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Operatora z odpowiedzialności, zgodnie z art. 392 Kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Operator poniesie lub jakie zobowiązany będzie ponieść na rzecz osoby trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie jakichkolwiek praw, jakie osoba ta zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA
1.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy sposób korzystania z Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jak również za wszelkie szkody wyrządzone przez Operatora z winy nieumyślnej. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Operator odpowiada jedynie w zakresie szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści.
2.    Operator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do Profilu w przypadku stwierdzenia powyższego.
3.    Profil może zostać usunięty, bez uprzedzenia, jeśli Operator stwierdzi, iż:
a)    Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
b)     Użytkownik posiada więcej niż jeden Profil – w tej sytuacji usunięte mogą zostać wszystkie Profile Użytkownika;
c)    Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie;
d)    Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Profilu lub innych poszczególnych Usług Serwisu przez Operatora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub usunięcia Profilu;
e)    Użytkownik w ramach Serwisu dostarcza informacje o charakterze bezprawnym.
4.    Operator ma prawo do:
a)     wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych i komercyjnych, dotyczących usług świadczonych przez Operatora lub usług świadczonych przez osoby trzecie;
b)    zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zapewnieniem Użytkownikowi prawa do niezaakceptowania zmiany, poprzez możliwość rezygnacji z korzystania z Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem.
5.    Operator zobowiązany jest do usunięcia Profilu, w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia przez Użytkownika.
6.    Operator ma prawo zmieniać zawartość strony internetowej Serwisu w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Operator, jako zarządca Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez żadnych zakłóceń, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy czy zakłócenia w działaniu Serwisu.
7.    Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników. Środki finansowe zgromadzone w ramach Profilu na zakup Usług przechodzą proporcjonalnie na kolejny okres, po włączeniu Serwisu, odpowiadający okresowi, w którym Serwis został wyłączony.
8.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Profili” dokonywane przez osoby trzecie.
9.    Operator może udostępnić bezpłatnie Użytkownikowi subdomenę w ramach Serwisu Towarzyszącego / Serwisów Towarzyszących. Decyzja o udostępnieniu subdomeny ma charakter uznaniowy, może być wydana wyłącznie na wniosek Użytkownika. Operatorowi przysługuje uprawnienie do cofnięcia ww. decyzji w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisów Towarzyszących zostały określone w Załączniku nr. 1.
10.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu ani do Serwisów Towarzyszących zgromadzonych w systemach komputerowych Operatora, spowodowanych awarią sprzętu, awarią sieci Internet bądź utratą wskutek działania osób lub podmiotów trzecich.

§ 7 DOSTĘP DO PROGRAMU, OBSŁUGA TECHNICZNA I INNE USŁUGI
1.    Tokeny zakupione przez Użytkownika, który zawarł Umowę z Operatorem, mogą być w okresie jej obowiązywania wykorzystane poprzez dostęp do funkcjonalności Programu, do wysokości Pakietu Tokenów.
2.    W przypadku wyczerpania Pakietu Tokenów, Użytkownik może nabyć dodatkową ilość Tokenów poprzez zasilenie Portfela, co skutkuje przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy.
3.    Operator świadczy obsługę techniczną Serwisu, w ramach której zobowiązuje się do:
a)    administracji technicznej serwera, na którym jest przechowywana Baza Danych Firm;
b)    usuwania Awarii Systemu.

§ 8 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI
1.    Za wdrożenie oraz eksploatację Programu, Użytkownik będzie obciążony przez Operatora kosztami oraz opłatami, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://teleoperator.com/pl/cennik.
2.    Zapłata za świadczenie Usług następuje na zasadzie przedpłaty, w wysokości Tokenów określonej przez Operatora w cenniku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przy czym zapłata za Tokeny następuje za pośrednictwem przelewu bankowego lub szybkiej płatności, zgodnie z informacją podaną w ramach Serwisu. W przypadku płatności walutą obcą, obowiązuje kurs wymiany walut podany przez Operatora w Serwisie.
3.    Wskazany w ust. 2 powyżej sposób zapłaty dotyczy również doładowania Portfela.
4.    Użytkownik nie ma obowiązku korzystania z Tokenów uzyskanych w wyniku wpłaty środków do Portfela. Z chwilą zakupu Tokenów powstaje obowiązek Operatora wystawienia faktury VAT.
5.    Usługę uznaje się za wykonaną w momencie przekazania Tokenów z Portfela do Portmonetki.
6.    Tokeny przekazane z Portfela do Portmonetki nie mogą zostać ponownie przeniesione do Portfela

§ 9 PROCES SPRZEDAŻY
1.    Firma posiadająca dostęp do Systemu PRO lub ENTERPRISE posiada uprawnienie polegające na umieszczaniu Produktów w module Produkty.
2.    Firma posiadająca dostęp do Systemu ENTERPRISE posiada uprawnienie polegające na umieszczeniu produktów w module Chmura Sprzedażowa.
3.    Przed umieszczeniem Produktu w Chmurze Sprzedażowej, Firma jest obowiązana stworzyć Opis Produktu. Opis Produktu powinien zawierać informację:
a)    o oferowanym przez Firmę Produkcie,
b)    o charakterze Transakcji,
c)    o Prowizji oferowanej za doprowadzenie do Transakcji,
d)    o czasie trwania Procesu Weryfikacji.
4.    Produkty umieszczone w module Produkty mają charakter niepubliczny. Produkty umieszczone w module Chmura Sprzedażowa mają charakter wyłącznie publiczny.
5.    Nadanie Produktowi charakteru publicznego przez Firmę rozpoczyna Proces Sprzedaży.
6.    Rozpoczęcie Procesu Sprzedaży powoduje powstanie zobowiązania po stronie Firmy do posiadania w Portmonetce Tokenów wystarczających na wypłatę, co najmniej jednej Prowizji. Brak wystarczającej ilości Tokenów w Portmonetce skutkuje powstaniem zobowiązania po stronie Firmy do przeniesienia z Portfela do Portmonetki odpowiedniej ilości Tokenów, w terminie trzech dni, licząc od dnia rozpoczęcia Procesu Sprzedaży.
7.    Poprzez umieszczenie Produktu w Chmurze Sprzedażowej, Firma oświadcza, w razie braku odmiennego zastrzeżenia bądź oświadczenia, że:
a)    obrót wystawionym Produktem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich,
b)    Produkt jest jej własnością i przysługuje jej pełne prawo rozporządzania Produktem, w ramach Serwisu,
c)    ponosi wszelką odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów, jako sprzedający, w zakresie dotyczącym wad fizycznych i prawnych Produktów, w tym na podstawie wszystkich odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi oraz przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
8.    Opis Produktu powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Handlowców. Opis Produktu powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać informację wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Firma ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Produktu, w tym jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
9.    Produkt należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Produktu.
10.    Informacje zawarte w Opisie Produktu mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danego Procesu Sprzedaży.
11.    Firma jest związana informacjami zawartymi w Opisie Produktu. Firma może dokonać zmian w Opisie Produktu z wyłączeniem informacji określonych w ust. 3.

§ 10 PROCES WERYFIKACJI
1.    Zaraportowanie Produktu umieszczonego w Chmurze Sprzedażowej przez Handlowca rozpoczyna Proces Weryfikacji. Zaraportowanie Produktu przez Handlowca jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na warunki sprzedaży, weryfikacji oraz prowizyjne wskazane przez Firmę w Opisie  Produktu.
2.    Na Proces Weryfikacji składają się następujące stadia:
a)    Zaraportowanie Produktu przez Handlowca,
b)    Negocjacje Firmy z Odbiorcą celem ustalenia szczególnych warunków umownych,
c)    Zakończenie Negocjacji decyzją Firmy w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia oferty Odbiorcy.
d)    Realizacja zamówienia w przypadku wydania przez Firmę decyzji zatwierdzającej ofertę Odbiorcy.
3.    Czas trwania Procesu Weryfikacji jest oznaczony w dniach i biegnie od dnia Zaraportowania Produktu przez Handlowca do dnia oznaczonego przez Firmę w Opisie Produktu.
4.    Zakończenie Negocjacji wiąże się z koniecznością podjęcia przez Firmę decyzji o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu ostatecznej oferty Odbiorcy. Nie podjęcie żadnej decyzji przez Firmę w czasie trwania Procesu Weryfikacji należy rozumieć jako konkludentne przyjęcie oferty Odbiorcy.
5.    Do dnia zakończenia Procesu Weryfikacji, Firma, Handlowiec oraz Odbiorca mogą prowadzić rozmowy w formie odnośnie potencjalnej współpracy, w szczególności, gdy negocjacje zakończyły się odrzuceniem.
6.    Decyzja o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może zostać zmieniona przez Firmę do dnia zakończenia Procesu Weryfikacji, pod warunkiem, że Odbiorca nadal będzie zainteresowany zawarciem umowy z Firmą. Z dniem upływu ostatniego dnia Procesu Weryfikacji, decyzja podjęta przez Firmę staje się ostateczna.  
7.    Zakończenie Procesu Weryfikacji przyjęciem ostatecznej oferty Odbiorcy skutkuje powstaniem zobowiązania po stronie Firmy do przekazania odpowiedniej liczby Tokenów Handlowcowi tytułem Prowizji. Zobowiązanie to powstaje również w przypadku konkludentnego przyjęcia oferty przez Firmę, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
8.    Zakończenie Procesu Weryfikacji decyzją o odrzuceniu oferty Odbiorcy wymaga od Firmy podania pisemnego uzasadnienia podjęcia niniejszej decyzji.
9.    Przez cały okres trwania procesu sprzedaży i weryfikacji Użytkownicy nie mogą się kontaktować między sobą w sposób inny, niż za pośrednictwem systemu Teleoperator.com.

§11 PROGRAM PROWIZYJNY
1.    Użytkownik zarejestrowany pod Profilem Handlowiec posiada uprawnienie polegające na możliwości wzięcia udziału w Programie Prowizyjnym. W celu wzięcia udziału w Programie Prowizyjnym, należy posiadać aktywny system Mini lub Starter lub Starter Free. Aktualny stan konta Starter i Starter Free widoczny jest w Panelu Administracyjnym Struktury (Dashboard) w ramach Profilu Użytkownika.
2.    Udział w Programie Prowizyjnym mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności do czynności prawnych, działające przez uprawnionych przedstawicieli.
3.    Handlowiec zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do aktywnego uczestniczenia na internetowych forach dyskusyjnych Operatora, w szczególności w celu rekomendowania Serwisu i Produktów potencjalnym Użytkownikom lub Odbiorcom. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania Handlowców podejmowane w związku z uczestnictwem w ramach ww. forów internetowych, w szczególności za treści zamieszczane przez Handlowców.
4.    Handlowiec zobowiązany jest do udzielania Użytkownikom, znajdującym się w ramach jego Struktury, informacji o zasadach funkcjonowania Struktury Handlowca.
5.    Za rejestrację i zakup Usługi przez Użytkowników, którzy wskutek rekomendacji Serwisu przez Handlowca lub innych Użytkowników ze Struktury Sprzedażowej Handlowca dokonali rejestracji w Serwisie i nabyli co najmniej jedną Usługę świadczoną za pośrednictwem Serwisu oraz za inne czynność Handlowca wskazane w Regulaminie przysługuje Prowizja. Prowizja naliczana i wypłacana w sposób określony w załączniku nr 2.
6.    Handlowiec akceptuje niniejszym, iż poza Prowizją określoną w niniejszym Regulaminie, nie przysługuje mu uprawnienie do otrzymania żadnego odrębnego wynagrodzenia ani należności związanej z wykonywaniem jakichkolwiek czynności w związku z udziałem w Programie, w tym w szczególności uprawnienie do otrzymania odrębnego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków określonych §3 Regulaminu. W razie wątpliwości, Prowizja, o której mowa w postanowieniach powyższych, obejmuje także te odrębne wynagrodzenie.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE
1.    Operator oświadcza, że przysługują mu lub jego partnerom technologicznym wszelkie autorskie prawa majątkowe do Programu, i że w związku z tym dysponuje prawem udzielania licencji oraz na czas trwania współpracy udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Programu, która zgodnie z art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmującej prawo do korzystania z Programu w zakresie niezbędnym do monitorowania i analizowania pracy przedstawicieli handlowych, bez prawa do udzielania dalszych licencji.
2.    Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje prawa Użytkownika do:
a)     trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez zgody Operatora, co dotyczy także wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Programu, bez względu na to, czy niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
b)     tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie;
c)    rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Programu.
3.    Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Programem, zna jego przeznaczenie i właściwości.
4.    Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa ust. 1 powyżej, zawarte jest w wynagrodzeniu opisanym w § 8 umowy.

§ 12 DANE OSOBOWE I DANE INNYCH PODMIOTÓW
1.    Postanowienia poniższe mają odpowiednie zastosowanie także do Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (Dane innych podmiotów).
2.    W chwili akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego Danych Osobowych, zgodnie z Regulaminem.
3.    Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża ponadto zgodę na umieszczenie danych podanych podczas rejestracji w bazie danych Operatora, z dodatkowym uwzględnieniem ust. 4 – 5 poniżej. Autorskie prawa majątkowe do bazy danych, o której mowa w zdaniu poprzednim, przysługują Operatorowi.
4.    Użytkownik rejestrujący się pod Profilem Firma, wyraża zgodę na umieszczenie przez Operatora nazwy oraz logo (znaku graficznego) podmiotu, w imieniu, którego się rejestruje, na liście referencyjnej Firm, dostępnej na stronie Serwisu oraz w materiałach reklamowych.
5.    Użytkownik rejestrujący się pod Profilem Handlowiec, wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w postaci: imię i nazwisko / nazwa podmiotu, miejsce zamieszkania / siedziba na liście Teleoperatorów oczekujących na zlecenia od Firm, dostępnej dla Użytkowników zarejestrowanych pod Profilem Firma.
6.    Administratorem Danych Osobowych jest Operator, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
7.    Przetwarzanie Danych Osobowych przez Operatora odbywa się w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy między Operatorem a Użytkownikiem, jej zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu, a także do dokonywania rozliczeń z Użytkownikiem.
8.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich Danych Osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia z Bazy Użytkowników.
9.    Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich Danych Osobowych podanych podczas rejestracji, niezwłocznie po ich zmianie.
10.    W razie konieczności zbadania przez Operatora wiarygodności danych umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, Operator jest uprawniony do żądania od Użytkownika, a Użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia informacji lub dokumentów uwiarygadniających prawdziwość tych danych. Powyższe nie stanowi obowiązku Operatora zwracania się o takie informacje czy dokumenty do Użytkownika, a Operator uprawniony jest do usuwania, bez wskazywania uzasadnienia, danych zamieszczonych przez Użytkownika.
11.    Operator ma prawo uzależnić świadczenie Usług i korzystanie przez Użytkownika z Serwisu od uprzedniego potwierdzenia podanych przez Użytkownika Danych Osobowych dokumentami, np. poprzez żądanie przesłania kserokopii dokumentu tożsamości. W przypadku, gdy przesłany dokument będzie budzić wątpliwości lub gdy Użytkownik odmówi jego przesłania, Operator uprawniony jest do odmowy świadczenia Usługi, zablokowania lub usunięcia Profilu w Serwisie.
12.    Operator ma także prawo uzależnić świadczenie Usług i korzystanie przez Użytkownika z Serwisu od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych, m. in. poprzez żądanie przedstawienia zgód upoważnionych osób lub innych odpowiednich dokumentów. W przypadku, gdy dokument będzie budzić wątpliwości lub gdy Użytkownik odmówi jego przesłania, Operator uprawniony będzie do odmowy świadczenia Usługi, zablokowania lub usunięcia Profilu w Serwisie.
13.    Dalsze przekazywanie Danych Osobowych innym podmiotom odbywa się w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
14.    Jeżeli powstanie konieczność wprowadzenia danych innych, niż dane ogólne teleadresowe Podmiotu w Bazie Danych, Użytkownik umieści je w polu Komentarz Zdarzenia, lub Komentarz Lokalny na karcie Podmiotu. Dane o charakterze osobowym (oraz inne nie będące publicznie dostępne) znajdujące się w polach ogólnych (teleadresowych oraz w polu Komentarz Ogólny na Karcie Użytkownika) będą usuwane bez ostrzeżenia.
15.    Użytkownik i inne osoby przez niego upoważnione są zobowiązani przekazać Operatorowi na adres email informację o spostrzeżeniu danych osobowych na Karcie Podmiotu w polu innym niż Komentarz Lokalny. Informacja powinna zawierać: Identyfikator Podmiotu (id_cust), oraz które pole, jaką informację osobową zawiera.
16.    System gromadzi dane podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i udostępnia je Użytkownikom zainteresowanym w celu kierowania ofert. Dane pozyskiwane przez System są pozyskiwane dobrowolnie i legalnie, a Operator jest uprawniony do przetwarzania i wykorzystywania tych danych zgromadzonych w Systemie.

§ 13 REKLAMACJE
1.    Wszelkie informacje dotyczące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub Programu mogą być zgłaszane przez Użytkownika Operatorowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres opisującej rodzaj lub charakter zakłócenia oraz datę jego zaobserwowania.
2.    Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy reklamacja będzie nieuzasadniona lub będzie wynikiem nieprawidłowego rozumienia lub nieznajomości postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia jej bez odpowiedzi.
3.    Prawo do składania reklamacji w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania Programu Prowizyjnego oraz zgłaszania zapytań dotyczących funkcjonowania Programu Prowizyjnego przysługuje każdemu Użytkownikowi w ciągu 5 dni od jej stwierdzenia. Reklamacje i zapytania powinny być przesyłane e-mailem na adres Operatora: .
4.    Informacje dotyczące reklamacji oraz wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania Programu będą udzielane w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, na adres e-mail podany przez Użytkownika.
5.    W przypadku, gdy wymaga tego charakter zgłoszonego zakłócenia, Operator zastrzega sobie prawo ingerencji w Profil Użytkownika, w celu usunięcia zakłócenia.

§ 14 POUFNOŚĆ DANYCH
Operator oraz Użytkownik ustalają, że podczas trwania współpracy opartej na korzystaniu z Systemu, oraz po jej zakończeniu, każda ze stron zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, w tym wszelkie dane, związane z jej wykonywaniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. Nr 47, poz. 211, ze zm.).Użytkownik oświadcza, że  powstrzyma się od działań polegających na pobieraniu istotnych lub nieistotnych elementów Systemu, Programu lub Bazy Danych w taki sposób, który ostatecznie prowadziłby do reprodukcji Systemu, Programu bądź Bazy Danych w całości lub znacznej części z możliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Operatora.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin został opublikowany w Serwisie Teleoperator.com i jest dostępny dla Użytkowników, nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności na stronie internetowej pod adresem https://teleoperator.com/pl/regulamin
2.    Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i skuteczne.
3.    Operatorowi przysługuje wyłączne prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu Spółka poinformuje Użytkownika poprzez opublikowanie w Serwisie tekstu jednolitego Regulaminu, uwzględniającego wprowadzone zmiany lub poprzez przesłanie Użytkownikom wiadomości e-mail z tą informacją.
4.    W przypadku odmowy akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Operator uprawniony jest do usunięcia jego Profilu z Serwisu.
5.    Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z realizacją postanowień Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
6.    Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego.
7.    Niniejszy Regulamin sporządzony został w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej, czeskiej W razie wątpliwości, przyjmuje się, że rozstrzygająca jest polska wersja Regulaminu.
8.    Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
•    Załącznik nr 1: Zasady funkcjonowania serwisów towarzyszących;
•    Załącznik nr 2: Zasady naliczania oraz wypłaty prowizji;
9.    Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po Serwisie Teleoperator.com. Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.

Załącznik nr 1. Zasady funkcjonowania Serwisów Towarzyszących
1.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
2.    Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści Serwisu Towarzyszącego grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
3.    Użytkownik umieszczając materiały w ramach Serwisu Towarzyszącego, oświadcza, iż:
a) Przedmiotowe materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
b) Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
4.    Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego Serwisie Towarzyszącym.
5.    Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Operator ma prawo do zablokowania Serwisu towarzyszącego lub bezpowrotnego i całkowitego jego usunięcia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.
6.    Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia domeny zarabiajprowizje.pl w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.
7.    Operator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na Serwisach towarzyszących poprzez umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Operatora, oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach).
8.    Zapis pkt. 7 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Operatorowi przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 7 na wymienionych tam polach eksploatacji.
9.    W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika prowadzony przez niego Serwis towarzyszący zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika.

Załącznik nr 2. Zasady naliczania oraz wypłaty prowizji
1.    ZASADY NALICZANIA PROWIZJI
1.1    Warunkiem przyznania uprawnienia do otrzymania Prowizji jest korzystanie z Usługi System Starter („aktywne konto Starter, Starter Mini lub Starter Free”).
1.2    Uprawnienie do otrzymania Prowizji powstaje w chwili:
a)    zakupu Usługi przez Użytkowników, którzy wskutek rekomendacji Serwisu przez Handlowca lub innych Użytkowników ze Struktury Sprzedażowej Handlowca dokonali rejestracji w Serwisie i nabyli co najmniej jedną Usługę świadczoną za pośrednictwem Serwisu. Uprawnienie do Prowizji Handlowiec uzyskuje z chwilą dokonania zapłaty za Usługę przez kolejnego Użytkownika;
b)    doporowadzenia do Transakcji określonej w Opisie Produktu. Uprawnienie do Prowizji Handlowiec uzyskuje z chwilą dokonania pozytywnej weryfikacji (zatwierdzenie) przez Firmę
1.3    Prowizja określona w pkt. 1 ppkt 1 lit a) naliczana jest przez Operatora, w zależności od Usługi, w wysokości obliczonej zgodnie z postanowieniami oraz wzorem opisanymi na stronie https://teleoperator.com/pl/regulamin-prowizyjny-kalkulacja.
1.4    W okresie korzystania z danego rodzaju Usługi System Starter, Starter Mini lub Starter Free, Użytkownik uprawniony jest do jego zmiany na inny rodzaj, zgodnie z cennikiem Usług zamieszczonym na stronie internetowej Operatora pod adresem https://teleoperator.com/pl/cennik
1.5    Prowizja określona w pkt. 1 ppkt 1 lit a) załącznika nr 2 naliczana jest przy każdej Wpłacie za System, z zastrzeżeniem, że Prowizja nie jest naliczana w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada aktywnego konta Starter, Starter Mini lub Starter Free w chwili dokonania procesu naliczania prowizji.
1.6    Prowizja określona w pkt. 1 ppkt 1 lit b) naliczana jest, gdy zakończenie Procesu Weryfikacji nastąpiło poprzez:
a)    przyjęcie ostatecznej oferty Odbiorcy,
b)    konkludentne przyjęcia oferty.
Prowizja ta wypłacana jest przez Firmę. Użytkownikowi ani Firmie nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia zapłaty (ani zwrotu) Prowizji od Operatora.
1.7    Zakończenie Procesu Weryfikacji w sposób określony w pkt 1 ppkt 6, powoduje powstanie, po stronie Firmy, zobowiązania do przekazania Handlowcowi Tokenów w ilości wskazanej uprzednio przez Firmę w Opisie Produktu.
1.8    Prowizja nie jest naliczana w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada aktywnego konta Starter, Starter Mini lub Starter Free w chwili pozytywnego zakończenia Procesu Weryfikacji.

2.    ZASADY WYPŁATY PROWIZJI OKREŚLONEJ W PKT 1 PPKT 1 LIT. A
2.2    W celu otrzymania Prowizji określonej w pkt. 1 ppkt 1 lit a), Handlowiec zobowiązany jest do dostarczenia Operatorowi następujących, prawidłowo wypełnionych dokumentów lub prawidłowych informacji:
a) Handlowiec będący przedsiębiorcą z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) czynny - zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi fakturę VAT , drogą elektroniczną emailem na adres lub za pośrednictwem Serwisu na stronie Zarządzania Wypłatami. Kwota Prowizji wskazanej na fakturze VAT powinna zostać powiększona o kwotę tego podatku (23%);
b) Handlowiec będący przedsiębiorcą z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) czynny zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi rachunek (bez uwzględniania podatku VAT), drogą elektroniczną emailem na adres lub za pośrednictwem Serwisu na stronie Zarządzania Wypłatami;
c) Handlowiec będący przedsiębiorcą z siedzibą na terenie innego kraju Unii Europejskiej – zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi fakturę ( z adnotacją „reverse charge”), drogą elektroniczną emailem na adres lub za pośrednictwem Serwisu na stronie Zarządzania Wypłatami;
d) Handlowiec będący przedsiębiorcą z siedzibą na terenie kraju poza obszarem Unii Europejskiej – zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi fakturę VAT (bez VAT), ewentualnie inny dokument rozliczeniowy wymagany przez przepisy tego kraju, drogą elektroniczną emailem na adres lub za pośrednictwem Serwisu na stronie Zarządzania Wypłatami.
e) Handlowiec będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej – zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi dane niezbędne do dokonania wypłaty Prowizji. W razie wątpliwości, w przypadku, gdy dane te nie zostały przez Handlowca podane w ramach Profilu, Handlowiec zobowiązany jest do podania ich każdorazowo przy zgłoszeniu Organizatorowi żądania wypłaty Prowizji (na stronie Zarządzania Wypłatami). Handlowiec niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku, gdy będzie to wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, naliczona kwota Prowizji zostanie pomniejszona o kwoty, które Operator zobowiązany jest odprowadzić tytułem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2.3    Zapłata Prowizji nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (poniedziałek – piątek) od dnia otrzymania przez Operatora prawidłowo wystawionych, zgodnie z powyższymi postanowieniami, dokumentów od Handlowca, przelewem bankowym na rachunek bankowy podany przez Dealera.
2.4    Datą zapłaty Prowizji jest data obciążenia rachunku bankowego Operatora kwotą naliczoną tytułem Prowizji.
2.5    Kwota należna Handlowcowi tytułem Prowizji widoczna jest w ramach Profilu na stronie Zarządzania Wypłatami. W odniesieniu do Handlowców  będących przedsiębiorcami kwota ta powinna być zamieszczona na fakturze VAT, wystawianej zgodnie z powyższymi postanowieniami. W przypadku wystawienia faktury VAT wskazującej inną kwotę, Operator uprawniony będzie do odmowy jej przyjęcia oraz odmowy wypłaty należności tytułem Prowizji, do czasu otrzymania faktury VAT wskazującej prawidłową wysokość kwoty, co Użytkownik niniejszym akceptuje.
2.6    Każda wypłata tytułem Prowizji zostanie pomniejszona o równowartość 10 Tokenów (opłata administracyjna), zgodnie z informacją opublikowaną na stronie https://teleoperator.com/pl/regulamin-prowizyjny-kalkulacja
2.7    W przypadku, gdy wypłata należności tytułem Prowizji następuje na rachunek bankowy, prowadzony przez bank Handlowca, związana jest z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat (koszty przelewu, inne), koszty te ponosi Handlowiec. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość tych opłat ani związane z nimi zmniejszenie wysokości wypłaconej Prowizji. Handlowiec akceptuje niniejszym ten fakt i zrzeka się względem Operatora roszczeń o zapłatę kwot pomniejszających otrzymaną Prowizję, zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających.
2.8    Wypłata należności tytułem Prowizji następuje w walucie, w jakiej została dokonana wpłata należności tytułem zakupu Usługi System Starter (aktywowania lub doładowania konta Starter) przez Handlowca, zgodnie z kursem walut zamieszczonym przez Operatora w ramach Profilu (zakładka „Płatności”). W razie wątpliwości, stosuje się kurs wymiany z dnia złożenia przez Operatora dyspozycji wypłaty Prowizji.
2.9    W przypadku kiedy Handlowiec nie dokonał żadnej wpłaty do Operatora za usługi ponieważ korzysta z Systemu Free, walutą wypłaty Prowizji będzie waluta obowiązująca w Państwie pochodzenia Handlowca.

3.    ZASADY WYPŁATY PROWIZJI OKREŚLONEJ W PKT 1 PPKT 1 LIT. B)
3.1.    Zważywszy, że wypłata Prowizji określonej w pkt 1 ppkt 1 lit. b) następuje przez Firmę, na Firmie ciążą wszelkie obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze opisane w pkt 2 niniejszego załącznika.
3.2.    O ile jest to możliwe, postanowienia pkt 2 niniejszego załącznika, stosuje się odpowiednio.


Hide comment form Hide comment form
  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Stroke
  • Quote
 
  • 1000 Characters left
   
 

nasza organizacja

Telemarketing

Nasza firma posiada siedzibę w Polsce, oraz Partnerów w innych krajach Europy. Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą (jako Klient lub jako Partner), napisz do nas (używając formularzu kontaktowego), skontaktujemy się jak najszybciej.

Skontaktuj się

Drop us your email address and stay connected with us